INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Alize Fashion House Praha s.r.o., IČ: 066 30 651, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 285822 (dále jen „THE STORE“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat své zákazníky (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany THE STORE, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany THE STORE.

1. Jaké osobní údaje o Vás THE STORE zpracovává?

THE STORE zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:

THE STORE zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

2. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů THE STORE Vaše osobní údaje zpracovává?

 1. Dodání objednaného zboží/uskutečnění prodeje
  • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy.
  • V případě tvorby objednávky THE STORE shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu kupní smlouvy, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, případně k jeho kontaktování.
  • THE STORE dále v souvislosti s prodejem zboží může zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu, který vyplývá z konkrétní smlouvy (např. v případě potřeby personalizace objednávky profilové údaje subjektu údajů) či ze zákona (plnění zákonných daňových povinností).
 2. Ochrana práv THE STORE v případě sporu se zákazníkem
  • Výše uvedený rozsah osobních údajů je THE STORE oprávněn rovněž zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.
 3. Identifikace zákazníka
  • Zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, trvalý nebo jiný pobyt, datum narození, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, je nezbytné pro splnění právní povinnosti THE STORE při platbě v hotovosti nad limit stanovený zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Ochrana osob a majetku v prostorách THE STORE
  • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů THE STORE, spočívajících v zajištění ochrany osob a majetku.
  • THE STORE shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – popisné údaje v rámci video záznamu, a to prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, které jsou umístěny v jednotlivých prodejnách.
 5. Plnění věrnostního programu THE STORE, tj. nabídka výrobků a služeb poskytovaných THE STORE pro členy věrnostního programu, využití dat pro efektivnější obsluhu členů věrnostního programu, zasílání informací o pořádaných marketingových a společenských akcích, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů
  • THE STORE shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, státní příslušnost, zájmy, velikost oblečení a obuvi, a to pouze na základě dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  • Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adrese THE STORE nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které THE STORE zpracovává na základě jiného právního titulu, než je souhlas (např. plnění smlouvy či právní povinnosti).

3. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle THE STORE a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery THE STORE. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si THE STORE pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.
Dalšími subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

THE STORE je dále povinno některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

4. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

5. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany THE STORE?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

6. Jak můžete THE STORE kontaktovat?
V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na THE STORE písemně na adrese: Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, nebo na adrese provozovny: THE STORE, Široká 15, 110 00 Praha nebo na e-mailové adrese:info@the-store.cz

0 ks
Košík: 0 CZK
0 ks
 • Košík (0 CZK)0